fbpx

Regulamin konkursu fotograficznego „Noc w przyrodzie” dla młodzieży szkolnej (klasy IV-VIII).

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
pn. „Noc w przyrodzie” dla młodzieży szkolnej (klasy IV-VIII)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki i zasady konkursu fotograficznego pn. „Noc w przyrodzie” zwany dalej „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida zwany dalej „Organizatorem”, w partnerstwie z firmą ArcelorMittal Poland zwaną dalej „Partnerem”. Zgłoszenie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu
  i zobowiązaniem się do ich przestrzegania.
 3. Konkurs jest integralną częścią programu obchodów jubileuszu 30. lecia Pracowni Animacji Ekologicznej Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida.
 4. Konkurs rozpoczyna się dnia 28 września 2022 r., a kończy się dnia 31 października 2022 r. o godz. 23:59:59 czasu polskiego.

II. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

 1. Konkurs jest jednoetapowy.
 2. W Konkursie może wziąć udział osoba, będąca uczennicą/uczniem szkoły podstawowej w zakresie klas IV-VIII, zwana dalej „Uczestnikiem”, która:
  a. jest reprezentowana przez osobę pełnoletnią, zwaną dalej „Opiekunem”, która w imieniu Uczestnika dokona zgłoszenia Utworu do Konkursu.
  b. zapoznała się z niniejszym Regulaminem;
  c. mieszka na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  d. wykona Zadanie Konkursowe.
 3. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca wszystkie warunki określone w punkcie II ust. 2
 4. Zadanie konkursowe polega na:
  a. wykonanie minimum jednej nocnej fotografii przyrodniczej Nowej Huty zwanej dalej „Utworem”
  b. przesłanie Utworu/ów na adres: ekologia@okn.edu.pl

III. WARUNKI SPEŁNIANE PRZEZ UTWÓR

 1. W Konkursie oceniane będą Utwory.
 2. Opiekun w imieniu Uczestnika zgłasza Utwór/ry. Jeden uczestnik może zgłosić od jednego do trzech Utworów na adres: ekologia@okn.edu.pl. Każdy Utwór powinien być zgłaszany na osobnych Kartach zgłoszeniowych i Oświadczeniach.
 3. Utwór powinien być wykonany techniką cyfrową (w formacie jpg) z użyciem aparatu fotograficznego, telefonu komórkowego itp.
 4. Treści Utworów nie mogą naruszać praw osób trzecich, a ewentualne roszczenia z tym związane obciążają Opiekuna.
 5. O zakwalifikowaniu Utworu do Konkursu decyduje Organizator.
 6. Utwory zgłoszone do Konkursu mogą zostać wykorzystane we wszelkich działaniach informacyjnych i promocyjnych związanych z Konkursem i działalnością Organizatora,
  w szczególności na stronie internetowej Organizatora lub innych stronach internetowych i mediach społecznościowych administrowanych przez Organizatora oraz na stronach internetowych i mediach społecznościowych podmiotów, którym Organizator udostępni Utwory. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji Utworów także na innych stronach internetowych oraz podczas wydarzeń stacjonarnych.
 7. Zabronione jest i stanowi naruszenie Regulaminu, przesyłanie na Konkurs Utworów zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami.
 8. Organizator nie odsyła Utworów zgłoszonych do udziału w Konkursie, w tym Utworów zdyskwalifikowanych lub niezakwalifikowanych do Konkursu.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest:
  a. dostarczenie Utworu zgodnie z wymogami Regulaminu, określonymi w rozdziale III Regulaminu.
  b. dostarczenie prawidłowo wypełnionej Karty Zgłoszeniowej i Oświadczenia, zgodnie ze wzorami stanowiącymi załączniki do niniejszego Regulaminu.
 2. Nadesłanie Utworu wraz z prawidłowo wypełnioną Kartą zgłoszeniową i Oświadczeniem jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 3. Termin składania Utworu wraz z prawidłowo wypełnionymi dokumentami upływa z dniem 31 października 2022 r.

V. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRAWA AUTORSKIE

 1. Opiekun zgłaszając Utwór do Konkursu oświadcza, że:
  a. ma pełne prawo do rozporządzania Utworem zgłoszonym do Konkursu, które nie jest ograniczone na rzecz osób trzecich;
  b. osoby utrwalone w Utworze, których zgoda jest konieczna do ich publikacji, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku, w tym także na umieszczenie ich wizerunku w Internecie.
 2. Opiekun ponosi całkowitą i niczym nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek roszczeń osób trzecich kierowanych wobec Organizatora, a powstałych w związku z Utworem zgłoszonym do Konkursu i zawartych w nim treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.
 3. Opiekun oświadcza, że Utwór nie brał udziału w innych konkursach.

VI. JURY KONKURSU I KRYTERIA OCENY

 1. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni w drodze oceny Jury Konkursu, powołanego przez Organizatora.
 2. Każdy Utwór zgłoszony do Konkursu będzie rozpatrywany indywidualnie.
 3. W skład Jury Konkursu wejdą trzy osoby: przedstawiciele Organizatora oraz Partnera.
 4. Członkowie Jury Konkursu przed przystąpieniem do oceny Utworów wybiorą ze swego grona przewodniczącego.
 5. Członkowie Jury Konkursu przy ocenie Utworów wezmą pod uwagę następujące kryteria:
  a. zgodność tematu Utworu z tematyką Konkursu;
  b. oryginalność podejścia do tematu i pomysł na Utwór;
  c. wartość merytoryczną Utworu;
  d. wartość artystyczną Utworu;
 6. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na specjalnie zorganizowanym spotkaniu finałowym w dniu 5 listopada 2022 r. w Ośrodku Kultury im. C. K. Norwida, os. Górali 5 w Krakowie (s. 19).
 7. Jury Konkursu, biorąc pod uwagę kryteria określone w pkt. 5, przyzna nagrody 1 nagrodę główną (akcesoria audio) oraz dwa wyróżnienia.
 8. Laureaci Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
 9. Organizator ma prawo do zmiany ilości przyznawanych nagród/wyróżnień.

VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez osoby biorące udział w Konkursie na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby Konkursu,
w szczególności na publiczne podanie imion i nazwisk, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej: www.okn.edu.pl/regulaminy/klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-przez-okn/
klauzulą informacyjną na temat przetwarzania przez Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida danych osobowych.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskać u Organizatora: Elżbieta Urbańska-Kłapa: tel. 12 644 27 65, w. 21,  ekologia@okn.edu.pl
 2. Spory związane z Konkursem będą rozpatrywane przez Organizatora, a jego decyzje w tym zakresie będą wiążące i ostateczne.
 3. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia Konkursu i nie wyłonienia Laureatów.
 4. Uczestnicy nie będą zgłaszać roszczeń finansowych za Utwór emitowany w mediach zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości skontaktowania się z Laureatami Konkursu.
 6. Warunkiem otrzymania nagrody/wyróżnienia jest osobiste odebranie przez Uczestnika lub Opiekuna nagrody w miejscu i czasie wskazanym przez Organizatora.

Karta zgłoszeniowa do konkursu fotograficznego: [KLIKNIJ TUTAJ]

Nowohuckie Laboratorium Dziedzictwa

Komentarze są wyłączone.