fbpx

Regulamin nowohuckiego slamu poetyckiego „Na salonach”

I. Postanowienia ogólne

 1. Zarówno wstęp dla widzów jak i udział w slamie są bezpłatne.
 2. Organizatorem slamu poetyckiego jest Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida w Krakowie.
 3. Uczestnicy prezentują podczas występów wyłącznie teksty własnego autorstwa.
 4. Aby wziąć udział w slamie „Na salonach”, należy przesłać swoje zgłoszenie zawierające: imię, nazwisko, nr telefonu, trzy teksty slamowe własnego autorstwa (nie muszą być później wykorzystane na scenie) oraz ewentualnie pseudonim – na adres: u.tlomak@okn.edu.pl do dnia 7 października 2022 roku. Maksymalna ilość uczestników to 20 osób, obowiązuje kolejność zgłoszeń.
 5. Konkurs składał się będzie z 3 rund:
 • Runda 1: eliminacje
 • Runda 2: półfinał
 • Runda 3: finał
 1. Pojedynczy występ w danej rundzie nie może przekroczyć 3 minut, za wyjątkiem ostatniej rundy finałowej, podczas której każdy z finalistów będzie miał 5 minut na swój występ.
 2. Uczestniczki i uczestnicy nie mogą na scenie używać rekwizytów oraz kostiumów, niedozwolone jest także korzystanie z podkładu muzycznego i instrumentów muzycznych. Dopuszczalne jest czytanie swojego tekstu z kartki lub urządzeń elektronicznych.
 3. Na podstawie punktów rundy pierwszej zostanie wyłoniona półfinałowa czwórka uczestników. W rundzie półfinałowej uczestnicy slamu zostaną przeciwstawieni sobie poprzez losowanie par, którego dokona prowadzący, w obecności publiczności. Zwycięstwo w rundzie półfinałowej oznacza przejście do rundy finałowej. O punktacji w danej rundzie decyduje cała publiczność poprzez głosowanie za pomocą uniesionych w górę rąk. Głosy liczone są przez prowadzącego slam i jego pomocników. Ten, kto otrzyma większą liczbę punktów – wygrywa.
 4. Jeżeli podczas danego pojedynku w rundach drugiej lub trzeciej głosy publiczności rozłożą się po równo, wówczas obowiązuje dogrywka. Każdy uczestnik ma dodatkowo 1 minutę, żeby się zaprezentować.
 5. Osoba, która zwycięży w finale, otrzyma Nagrodę publiczności w wysokości 1000 zł brutto. Organizator przewiduje także wręczenie Nagrody jury w kwocie 1000 zł brutto. Po głosowaniu publiczności, Nagrodę jury otrzyma Uczestnik wyłoniony przez gości zaproszonych przez Organizatora i pełniących rolę jury. Nagrody zostaną pomniejszone o ciężary o charakterze publicznoprawnym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zostaną przelane na wskazane przez finalistów konta przez Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida w Krakowie.
 6. W kwestiach nieuwzględnionych w regulaminie oraz o jego interpretacji decydują się prowadzący i organizatorzy turnieju finałowego.

II. Prawa autorskie i ochrona danych osobowych

 1. Uczestnik wysyłając zgłoszenie oświadcza, że: posiada pełnię praw autorskich do tekstów zawartych w zgłoszeniu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji wydarzenia. Fragmenty lub całość nagrań posłużą do stworzenia materiałów promocyjnych. Uczestnik slamu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swojego wizerunku i głosu utrwalonego w związku z wystąpieniem w slamie poetyckim „Na salonach”. Zgoda obejmuje łącznie nieograniczone w czasie, nieograniczone co do terytorium (w szczególności w Internecie) nieodpłatne wielokrotne rozpowszechnianie przez Organizatora wizerunku i głosu Uczestnika w celu promocji.
 3. Uczestnik został poinformowany o tym, że zgodnie z niniejszym Regulaminem, informacje o przyznaniu Nagrody poprzez podanie imion i nazwisk finalistów Nagrody i ich wizerunków mogą zostać opublikowane w materiałach informacyjnych publikowanych przez Organizatora drogą elektroniczną lub w formie drukowanej, w mediach i na stronach internetowych (w tym na stronie internetowej Organizatora).
 4. Administratorem danych osobowych Uczestnika w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO), jest Ośrodek Kultury im C. K. Norwida w Krakowie z siedzibą na os. Górali 5, 31-959 Kraków.
 5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i promocji wydarzenia: slam poetycki „Na salonach”. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tej sytuacji jest udzielona zgoda (art. 6, ust. 1, lit. a RODO); w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6, ust. 1, lit. f RODO).
 6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do momentu wycofania przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych lub upływu okresu przedawnienia roszczeń.
 7. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez podany kontakt do Administratora.
 8. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nowohuckie Laboratorium Dziedzictwa

Komentarze są wyłączone.