fbpx

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez OKN

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawę swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, iż:

1. administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida z siedzibą w Krakowie, os. Górali 5, 31-959 Kraków; telefon: 12 644 27 65, e-mail: sekretariat@okn.edu.pl (dalej jako: OKN);

2. podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
– umożliwienia korzystania z oferty programowej OKN (np. udział w kursach, imprezach kulturalnych, udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące oferty OKN), realizacji umów zawartych z kontrahentami OKN (w tym umów zlecenia oraz umów o dzieło), realizacji umów o pracę, dochodzenia roszczeń związanych z działalnością OKN – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną;
– w celach marketingowych, rozpowszechniania wizerunku, przy ocenie kwalifikacji podczas rekrutacji do pracy w zakresie danych niewskazanych w art. 221 § 1 kodeksu pracy – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. przetwarzanie jest możliwe na podstawie Pani/Pana zgody;
– w celach podatkowych – podstawą jest art. 6 ust.1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

3. podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone lub udostępnione podmiotom dostarczającym i wspierającym systemy informatyczne stosowane przez Administratora oraz podmiotom świadczącym usługi związane z bieżącą działalnością Administratora – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.

4. podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez:
a) czas wykonywania przez OKN zadań i innych prawnych obowiązków, w tym umownych i/lub
b) czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane i/lub
c) czas, w którym OKN może dochodzić roszczeń prawnych z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania zobowiązań wobec OKN;

5. ma Pani/Pan prawo do dostępu do podanych danych osobowych, a także prawo do żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, złożenia sprzeciwu wobec faktu ich przetwarzania; w przypadku, kiedy podstawą prawną przetwarzania podanych danych osobowych jest Pani/Pana zgoda ma Pani/Pan również prawo do żądania usunięcia lub przenoszenia danych;

6. w przypadku, kiedy podstawą prawną przetwarzania podanych danych osobowych jest Pani/Pana zgoda ma Pani/Pan prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych w dowolnym momencie poprzez przesłanie korespondencji listownej lub elektronicznej, według własnego wyboru, na podany w pkt. 10 adres; cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7. ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne,

9. w przypadku chęci skorzystania z uprawnień wskazanych w ust. 6 lub 7 lub w innych sprawach związanych z podanymi danymi osobowymi, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych na adres tradycyjny: Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida z siedzibą w Krakowie, os. Górali 5, 31-959 Kraków, lub adres poczty elektronicznej: inspektorodo@okn.edu.pl.

Regulaminy

Komentarze są wyłączone.