fbpx

„ZGNIATACZ – nowohuckie studia naukowe” – call for papers

Czarnobiałą fotografia placu centralnego w nowej hucie w krakowie widziana z lotu ptaka. Ulice, bloki, drzewa, a pośrodku skwer. Zgniatacz - nowohuckie studia naukowe. Kol for pejpers.

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania propozycji tekstów autorskich do nowopowstałego czasopisma naukowego Zgniatacz – nowohuckie studia naukowe”, którego wydawcą jest Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida w Krakowie.

Czasopismo będzie prezentować wyniki badań i namysłu naukowego nad fenomenem Nowej Huty. Będzie mieć charakter interdyscyplinarny oznaczający łączenie różnych dziedzin i dyscyplin nauki. Drugą odsłoną będzie jego multidyscyplinarność oznaczająca badania naukowe z różnych dziedzin i dyscyplin nauki w ich ściśle określonych granicach. Laboratorium Nowej Huty pozwala na tak szerokie ujęcie tematu i jego twórcze wykorzystanie, czego dowodzą liczne współczesne badania naukowe – zarówno krajowe, jak i międzynarodowe. Tematyka czasopisma obejmować będzie zatem szerokie spektrum zagadnień od nauk humanistycznych i społecznych, przez nauki ścisłe i przyrodnicze po nauki inżynieryjno-techniczne.

W pierwszym numerze pisma chcielibyśmy zaproponować refleksję nad Nową Hutą jako Pomnikiem Historii. W dniu 3 lutego 2023 r. prezydent Krakowa odebrał z rąk prezydenta RP rozporządzenie ogłaszające „Kraków – zespół architektoniczny i urbanistyczny dzielnicy Nowa Huta” za Pomnik Historii. Był to finał wieloletnich zabiegów o docenienie krajobrazu kulturowego tego obszaru i dopełnienie inicjatyw promujących dziedzictwo Nowej Huty. Uznając ten doniosły fakt chcielibyśmy rozszerzyć jego znaczenie semantyczne o refleksje wykraczającą również poza sam zespół architektoniczno-urbanistyczny i przyglądnąć się mu z różnych perspektyw.

W związku z tym proponujemy kilka zagadnień dotyczących Nowej Huty jako Pomnika Historii:

 • Jakie znaczenie ma tytułu Pomnika Historii w kontekście przeszłości i przyszłości?
 • Jaki jest wpływ Pomnika Historii w jego granicach na cały obszar Nowej Huty (pięciu tzw. dzielnic nowohuckich)?
 • Co oznacza lub może oznaczać życie w miejscu będącym Pomnikiem Historii?
 • Jakie szanse niesie uznanie Nowej Huty za Pomnik Historii?
 • Co oznacza pomnik na różnych płaszczyznach znaczeniowych?
 • Jak wyglądała droga do uzyskania tytułu Pomnika Historii?
 • Jakie znaczenie ma przyznanie tytułu Pomnika Historii dla ochrony zabytków?
 • Jakie znaczenie ma przyznanie tytułu Pomnika Historii dla mieszkańców Nowej Huty?
 • Jak wyglądały przekształcenia przemysłu w Nowej Hucie i jakie miał on znaczenie dla Pomnika Historii?
 • Jakie znaczenie ma krajobraz i przyroda dla Pomnika Historii?
 • Jak współczesne zmiany i przekształcenia wpływają na Pomnik Historii?
 • Czy reprezentacja Nowej Huty w literaturze i sztukach wizualnych miała wpływ na przyznanie tytułu Pomnika Historii?
 • Jak wygląda zachowana oraz utracona architektura i urbanistyka Nowej Huty?
 • Czy przyznanie tytułu Pomnika Historii może dowartościować Nową Hutę (w kontekście jej stereotypu, stygmatu, tożsamości)?
 • Jak wygląda patriotyzm lokalny w Nowej Hucie? Czy przyznanie tytułu Pomnika Historii może na niego wpłynąć?
 • Jakie są strategie radzenia sobie z kłopotliwym dziedzictwem Nowej Huty?
 • Jak wyglądał proces mitologizacji Nowej Huty i jaki wpływ może mieć na niego tytuł Pomnika Historii?

Propozycję tekstów w formie abstraktu (1300 znaków ze spacjami) należy przesłać pod adres Redakcji czasopisma zgniatacz@okn.edu.pl do 4 czerwca 2023 r. Redakcja zastrzega sobie kontakt jedynie z Autorami zaakceptowanych abstraktów. O terminie złożenia tekstu informuje Redakcja. Honorarium dla Autora opublikowanego w czasopiśmie tekstu wynosi 400 zł brutto (umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich).

Dofinansowano ze środków Dzielnicy XVIII Nowej Huty.

Załączniki do pobrania:

Informacje o czasopiśmie: [LINK DO INFORMACJI O CZASOPIŚMIE]

Jak przygotować tekst do druku: [LINK DO INSTRUKCJI WYDAWNICZEJ]

Formularz recenzji: [LINK DO FORMULARZA RECENZJI]

AktualnościAktualnościStrona główna

Komentarze są wyłączone.