fbpx

Konkurs plastyczny na znak graficzny (logo) Dzielnicy XV Mistrzejowice

Regulamin konkursu plastycznego na znak graficzny (logo) Dzielnicy XV Mistrzejowice

I Organizatorzy

 1. Rada i Zarząd Dzielnicy XV Mistrzejowice, ul. Miśnieńska 58, 31-612 Kraków
  2.Klub Kuźnia Ośrodka Kultury im. Norwida, os. Złotego Wieku 14, 31-616 Kraków
  3. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie – filia w Nowej Hucie, os. Kościuszkowskie 2a, 31-858 Kraków

II Adresaci konkursu, nagrody

 1. Konkurs ma charakter otwarty, jest adresowany do uczniów powyżej 13. roku życia, osób dorosłych, twórców profesjonalnych i nieprofesjonalnych.
  2.Organizatorzy przewidują jedną główną nagrodę (tablet) oraz dwa wyróżnienia (smartwatche).

III Cele konkursu

Celem konkursu jest wybranie znaku graficznego, który będzie stanowił podstawę do stworzenia logo Dzielnicy XV Mistrzejowice. Znak stanie się elementem oficjalnej identyfikacji wizualnej Dzielnicy i będzie przeznaczony do celów promocyjnych, popularyzatorskich, reklamowych, korespondencyjnych, identyfikacyjnych, itp. Wykorzystywany będzie m.in. na plakatach, zaproszeniach, w gazetce dzielnicowej, na stronie internetowej Dzielnicy XV Mistrzejowice.

IV Przedmiot konkursu

 1. Konkurs polega na zaprojektowaniu znaku graficznego, który będzie stanowił podstawę do stworzenia logo Dzielnicy XV Mistrzejowice.
  2.Praca powinna spełniać następujące kryteria:
 2. być pracą wykonaną samodzielnie, która nie narusza praw autorskich innych osób, dotąd nie publikowaną
  b.nawiązywać do elementów charakterystycznych dla Mistrzejowic
  c. powinien być czytelny i łatwy do zapamiętania
  d. wzbudzać pozytywne emocje
  e. nadawać się do różnorodnego wykorzystania – na materiałach biurowych, promocyjnych i informacyjnych (tradycyjnych i elektronicznych).

V Etapy konkursu i warunki uczestnictwa

 1. Konkurs składa się z jednego etapu.
  2.Autorem pracy może być tylko jedna osoba. Każdy uczestnik może złożyć na konkurs tylko jedną pracę.
  3. Praca plastyczna może być wykonana w technice dowolnej, w formacie A4.
  4. Aby wziąć udział w Konkursie należy dostarczyć:
  pracę konkursową do dnia 25 października 2019 r. do godz. 15:00 do Klubu Kuźnia Ośrodka Kultury im. Norwida, os. Złotego Wieku 14 w Krakowie lub Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej – Filii w Nowej Hucie, os. Kościuszkowskie 2a.
  5. Prace należy składać w kopercie opatrzonej hasłem „Konkurs na znak graficzny Mistrzejowic” wraz z załącznikiem:
 2. kartą zgłoszenia z wymaganymi zgodami – załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu
  b. praca na odwrocie powinna być opatrzona metryczką zawierającą: imię i nazwisko autora, telefon kontaktowy.
 3. W przypadku laureata – warunkiem przekazania nagrody będzie zawarcie umowy, na podstawie której nastąpi nieodpłatne przeniesienie autorskich praw majątkowych do opracowanego znaku na Radę i Zarząd Dzielnicy XV Mistrzejowice w Krakowie na polach eksploatacji opisanych szczegółowo w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (z późn. zm.), bez ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz prawa własności egzemplarzy prac złożonych w ramach Konkursu.

VI Ocena prac

 1. Prace będzie oceniać komisja konkursowa powołana przez Organizatorów.
  2.Komisja konkursowa będzie oceniać prace biorąc pod uwagę następujące kryteria:
 2. oryginalność znaku graficznego i łatwość zapamiętywania
  b.nawiązanie do Dzielnicy, oddanie jej charakteru i specyfiki
  c. czytelność projektu i estetykę wykonania pracy.
 3. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 4 listopada 2019 r. o godz. 17:00 Klubie Kuźnia Ośrodka Kultury im. Norwida podczas otwarcia wystawy pokonkursowej.
  4. Finaliści konkursu zostaną poinformowani o rozstrzygnięciu konkursu odrębnym powiadomieniem telefonicznie lub e-mailowo.
  5. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

VII Postanowienia końcowe

 1. Nagrodzone i wyróżnione prace nie podlegają zwrotowi.
  2.Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
  3. Uczestnik Konkursu lub jego opiekun prawny wyraża zgodę na prezentowanie zgłoszonej pracy konkursowej oraz jej publikację w materiałach promocyjnych Organizatorów oraz w dokumentacji konkursowej na wszystkich polach eksploatacji (m.in. w materiałach drukowanych, Internecie, broszurach, plakatach oraz innych kanałach promocji Konkursu i Organizatorów).
  4. Uczestnicy Konkursu lub ich opiekunowie prawni ponoszą pełną i wyłączną odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób trzecich, jakie mogą powstać w związku z ewentualnym naruszeniem jakichkolwiek praw tych osób do zgłoszonych prac.
  5. Wyłoniona drogą niniejszego Konkursu zwycięska praca staje się własnością Rady i Zarządu Dzielnicy XV Mistrzejowice w Krakowie, który może je w dowolny sposób wykorzystywać oraz odstępować na rzecz osób fizycznych i prawnych.
  6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do modyfikacji zwycięskiego projektu w celu stworzenia logo Dzielnicy XV Mistrzejowice.
  7. Dodatkowych informacji udziela: pani Magdalena Lis, Klub Kuźnia Ośrodka Kultury im. Norwida, os. Złotego Wieku 14, tel. 12 648 08 86, e-mail: m.lis@kuznia.edu.pl
  8. Informacja o konkursie wraz z regulaminem opublikowana będzie na stronach internetowych Organizatorów, a także rozsyłana do szkół, instytucji kultury i bibliotek w Krakowie.

Do pobrania:

Klub Kuźnia

Komentarze są wyłączone.