fbpx
Na białym tle kobieta z małym dzieckiem.

Prezydent Miasta Krakowa ogłosił otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego pn. „Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3” w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Kluby Rodziców są miejscami spotkań i integracji rodziców z dziećmi, w szczególności w wieku do lat 3 oraz osób oczekujących na potomstwo. To miejsca, gdzie rodzice/opiekunowie mogą w przyjaznej atmosferze podzielić się swoimi doświadczeniami, dobrymi praktykami, problemami związanymi z posiadaniem i wychowaniem dzieci oraz stworzyć nieformalne grupy wsparcia.

Zapraszamy do udziału w konkursie organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Miejskiej Kraków, niedziałające w celu osiągnięcia zysku oraz tych, których działalność statutowa obejmuje pracę na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Komórka realizująca: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa.

Termin realizacji zadania publicznego: 1 maja 2022 roku do 30 kwietnia 2024 roku.

Termin składania ofert upływa 21 lutego 2022 r. o godz. 15.00.

Informacje o konkursie:

Informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7.40-15.30 w Urzędzie Miasta Krakowa, Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia, Referacie ds. Rodziny, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków, pokój nr 4B, piętro 3 lub pod numerem tel. 12/616-50-58 – w zakresie zagadnień dotyczących zasad wypełniania formularza oferty i jej składania oraz w zakresie funkcjonowania systemu NGO Generator.

Więcej informacji:

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu

Ogłoszenie konkursowe

Aktualności miejskie

Komentarze są wyłączone.